Adatvédelmi tájékoztató - Ujlakopark.hu Kft.

1.  Az ujlakopark.hu / ujlakoparkok.hu / kiadoirodahaz.hu / kiadoraktar.com / ingatlankereso.info / applecentrum.hu / menmagazin.hu weboldalakon az Ujalkopark.hu Kft. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-977703, továbbiakban „Szolgáltató”) által történő adatkezelés az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Rendeletével („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) összhangban kizárólag az alábbi jogalapok alapján történik:

a) Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő harmadik személyek („Felhasználó”) hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez (GDPR 6. cikk.

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél (GDPR 6. cikk (1)

c) az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

2.  Az adatkezelés céljai a következők:

a) a Felhasználókkal történő kapcsolattartás

a hirdető Felhasználókkal létrejött szerződés teljesítése, valamint

a Szolgáltató jogi kötelezettségeinek (pl. számviteli törvény) teljesítése.

 

3.  A kezelt adatok köre kiterjed a Felhasználó által az ajánlatkérő űrlapon megadott személyes adatokra (név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzésben megadott személyes adatok), a hirdetés szövegére, a hirdetések kapcsán feltöltött fényképfelvételekre, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatokra.

 

4. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

5. Szolgáltató továbbá mindent megtesz az által kezelt személyes adatok sértetlensége érdekében. Szolgáltató személyes adatot csak és kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezel. Felhasználó bármikor kérheti a személyes adatainak módosítását, kijavítását, törlését.

 

6. A Felhasználó jogosult a kezelt személyes adatainak kijavítását, módosítását vagy törlését kérni, melyet az alábbi módok egyikén lehet kezdeményezni:

e-mail útján az info @ ujlakopark.hu címen

postai úton a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. címen

 

7. Felhasználó kérelmezheti továbbá, hogy Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy kérésére Szolgáltató ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (Adathordozhatósághoz való jog).

 

8. Az adatok törlésének határideje:

a) regisztrált Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal, amennyiben nem hirdetett; 

b) regisztrált Felhasználó amennyiben hirdetett Szolgáltató rendszerében, a személyes adatok törlésének határideje – a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.-ben foglaltaknak megfelelően – az adatkezelés megkezdését követő 8. év december 31-e;

c) nem regisztrált Felhasználó által az ajánlatkérő űrlapon megadott személyes adatok esetén, a személyes adatok törlése iránti kérelem beérkezése napjától számított 30 nap, illetve, ha az korábbi, az adatkezelés céljának megszűnése napján.

 

9. A kijavítási, módosítási, adathordozhatósági kérelem teljesítésére 30 nap áll Szolgáltató rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél kijavítási, törlés iránti vagy adathordozhatósági igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

10. Szolgáltató a kijavításról, módosításról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

11. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

12.  Szolgáltató jogszabályi felhatalmazás alapján az illetékes hatóságok részére köteles lehet személyes adatok továbbítására. Szolgáltató a hatóságok részére kizárólag csak olyan és annyi személyes adatot ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

13. A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. 

 

14. A Szolgáltató a szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájlt („cookie”) helyez el. Ezen információk nem alkalmasak a felhasználó személyek azonosítására csak a felhasználó gépének felismerésére. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó hozzájárulása.

 

15.  A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k:

Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatok köre: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása)

 

16. legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome 

Safari

Firefox 

Microsoft Edge 

 

17. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.