Az Ujlakopark.hu Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. adószám: 23780648-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-977703) (továbbiakban: Szolgáltató), Hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A www.ujlakopark.hu weboldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Az oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási és általános szerződési feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthat, azonban a változásokra a Hirdető partnerek figyelmét felhívja.

I. Tartalom és fizetési kötelezettség

 • Hirdető az általa megrendelt szolgáltatásnak (regisztráció, banner kampány, PR cikk) megfelelő hirdetési díjat a kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással egy összegben köteles megfizetni.  Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni. A késedelmes fizetés esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatának kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult inaktiválni Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ilyen módon kiesett időre, semmilyen kártérítési, megtérítési és visszafizetési igénnyel nem élhet.
 • Hirdető cégszerű aláírásával ellátott megrendelését levélben, fax-on vagy e-mail-en küldheti el a Szolgáltató felé. Hirdető a szerződés aláírásával elismeri, hogy tisztában van a megrendelt szolgáltatás árával és az egyéb feltételeket tudomásul veszi.
 • A Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani minden olyan hirdetést, amely megítélése szerint kifogásolható, nem odaillő, félrevezető vagy tisztességtelen, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik. Hirdető kötelezi magát, hogy mentesíti a Szolgáltatót minden olyan igény alól, amelyet velük szemben a Hirdető által elhelyezett hirdetés leközlése miatt támasztanak.

II. Felelősségi szabályok

 • Szolgáltató nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adataiért, képeiért, hirdetéseiért, információiért és azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltató nem garantálja a honlap és funkcióinak zavar és hibamentes működését és ezen zavarok, hibák azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
 • Egyéb szolgáltatók (adszerver, internetszolgáltatók) terhére felróható súlyos teljesítési hibák esetén, Hirdető kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelenését a Szolgáltatótól.
 • Amennyiben Szolgáltató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Szolgáltató köteles a már megfizetett díjat a Hirdető részére visszafizetni.
 • A szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.
 • A jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezései a megfelelő irányadók.
 • A jelen szerződést a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag minden oldalát aláírják.
 • Szerződés aláírója elismeri, hogy jogában áll a szerződést aláírni. Jelen szerződés tartalmazza a felek között kötött teljes megállapodást.
 • Szerződő felek kötelezettsége vállalnak arra, hogy a közös munka során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik és azokat harmadik féllel nem osztják meg. Amennyiben a titoktartási kötelezettséget bármely fél megszegi, kártérítési köteles fizetni.
 • Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik fél lényeges szerződésszegése esetén. Lényeges szerződésszegésnek minősül azon szolgáltatások nem teljesítése, melyeket e szerződésben felek vállalnak.

III. Adatvédelem 

 • A honlap megtekintése esetén és annak minél magasabb színvonalú működésének biztosítsa és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket ("cookie") használunk. A süti az oldal felhasználójánal böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, amely a felhasználó későbbi azonosítására szolgál. Ezen információk nem alkalmasak a felhasználó személyek azonosítására csak a felhasználó gépének felismerésére. 
 • A sütiket számítógépéről bármikor törölheti, valamint beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy az oldal működése, bizonyos szolgáltatásai nem lesznek tökéletesen használhatók, nem fognak megfelelően megjelenni.
 • A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de a felhasználó a böngészőjében módosíthatja ezeket a beállításokat és lehetősége van a sütik elutasítására. Az elutasítás  helyett beállítható az is, hogy csak bizonyos sütiket fogadjon el. Ebben az esetben is előfordulhat, hogy az oldal működése, bizonyos szolgáltatásai nem lesznek tökéletesen használhatók, nem fognak megfelelően megjelenni.